Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Deze website (‘Website’) wordt beheerd door Raf Herbots, met maatschappelijke zetel gevestigd te Attenhovenstraat 1, 3806 Velm, België, met ondernemingsnummer BE0641.478.915.
Elke bezoeker van deze website (‘Website’) wordt geacht kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden’) en stemt u ermee in erdoor gebonden te zijn.
Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment volledig naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders vermeld, staan wij voor deze Website en voor het materiaal dat erop voorzien wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.
U erkent dat deze Website teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (collectief “Inhoud” genoemd) bevat die beschermd is/zijn door het auteursrecht, databankrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten.

Alle Inhoud wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en wij hebben auteursrechten. Op de selectie, de coördinatie, de schikking en de verbetering van dergelijke Inhoud. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten hebben op de Inhoud die ze op deze Website beschikbaar maken. Behoudens de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Raf Herbots, is het bijgevolg verboden om de Inhoud, of een deel ervan, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te verdelen, te verzenden, te publiceren, te vertonen, in licentie te geven, te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op een andere wijze te exploiteren, dit alles onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen.

De inhoud van de databank wordt voorts beschermd door het sui generis recht van de producent van de databank op basis waarvan deze de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een deel van de inhoud van de databank kan verbieden.

Wanneer Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze Inhoud. De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, inzonderheid gebruik van de Inhoud in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen robot, spider of enig ander automatisch middel of manueel proces te gebruiken om de webpaginas van deze Website of enige Inhoud hiervan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raf Herbots. U verbindt zich ertoe om geen enkel middel, software, noch routine te gebruiken om de behoorlijke werking van deze Website te belemmeren of trachten te belemmeren. U verbindt zich er verder toe geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zou veroorzaken.

MERKEN, HANDELSNAMEN EN LOGO’S

Alle benamingen, logo’s en andere tekens die op deze website worden gebruikt zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en eigendom zijn van Raf Herbots, verbonden vennootschappen of derden. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Raf Herbots of van de respectievelijke merktitularis is elk gebruik van deze of van gelijkaardige tekens uitdrukkelijk verboden.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Raf Herbots besteedt de grootste zorg aan de creatie en instandhouding van deze website. Zij kan evenwel geen enkele expliciete of impliciete waarborg, van welke aard ook, geven omtrent deze Website en haar Inhoud. In het bijzonder kan Raf Herbots niet garanderen dat de informatie die zich op deze website bevindt juist, nauwkeurig, volledig, voor een bepaald doel geschikt of actueel is. Het is Raf Herbots toegestaan om de informatie die zich op deze website bevindt te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

Behalve indien wettelijk verboden, sluiten wij iedere uitdrukkelijke of impliciete waarborg uit, inzonderheid impliciete waarborgen wat betreft verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of de niet-schending van intellectuele eigendom. Noch Raf Herbots, noch enige van onze licentiegevers, licentienemers, dienstverleners of leveranciers waarborgen dat deze Website of enige functie in deze Website ononderbroken of foutvrij zal functioneren, dat gebreken verbeterd zullen worden of dat deze Website of de servers die deze Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Bovendien zal Raf Herbots niet aansprakelijk zijn voor schade die zou voortvloeien uit of op enige wijze verband zou houden met de toegang tot of het gebruik dat van deze Website zou gemaakt worden, hieronder begrepen enige schade veroorzaakt aan de hard- of software van de bezoeker van deze website, zoals schade naar aanleiding van virussen die de hard- of software van de bezoeker besmetten als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website. Het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website om de gepaste antivirussoftware te gebruiken.

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in (in de ruimste door de wet toegelaten mate) dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website, of niet akkoord gaat met één van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van deze website

LINKS

Het is mogelijk dat deze website een link maakt naar een andere website die, geheel of gedeeltelijk, behoren, gecontroleerd of beheerd worden door derde partijen, maar die interessant zou kunnen zijn voor de bezoeker. Dergelijke links worden enkel voorzien voor uw comfort en uw informatie.
De inhoud van dergelijke externe websites wordt niet gecontroleerd door Raf Herbots en indien u beslist om een dergelijke website te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Het feit dat wij een snelkoppeling ter beschikking stelt naar de website van een derde partij impliceert niet dat Raf Herbots dergelijke website bekrachtigt, goedkeurt of financiert of dat het verbonden is met een dergelijke derde partij. Enige vermelding van producten of diensten van een derde partij is slechts ter uwer comfort en informatie verstrekt en maakt geen bekrachtiging of aanbeveling van dergelijke producten of diensten uit door Raf Herbots.
Raf Herbots kan evenmin aansprakelijkheid oplopen voor toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites.
Het aanbrengen van links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Raf Herbots.

 

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in Raf Herbots, evenals zijn werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien wij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.

DIVERSE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomstig tussen u en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien u enige vraag of bezorgdheid hebt, kan contact met ons opnemen per e-mail raf.herbots@telenet.be of per post op ons voormeld adres.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze website en het gebruik ervan, alsook in verband met bovenstaande voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Elk geschil m.b.t. deze website, het gebruik ervan of m.b.t. bovenstaande voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken  van het gerechtelijke arrondissement Hasselt (België)..