Herroepingrecht (Europese Unie)

De EU consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Retourkosten zijn ten laste van de consument.

Informatie over herroepingsrecht en herroepingsformulier (enkel binnen de Europese Unie)

Herroepingsrecht

U heeft het recht, deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder aangifte van beweegredenen te herroepen.

De herroepingsstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Raf Herbots, Attenhovenstraat 1 – 3806 Velm, België, Telefoon: +32 475 246 589, E-mail: raf.herbots@telenet.be) via een op ondubbelzinnige wijze geformuleerde verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen is het voldoende, de mededeling over het uitoefenen van uw herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen inclusief de kosten voor levering (met uitzondering van de extra kosten, die eruit ontstaan, dat u een andere leveringsvorm als de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en binnen maximaal veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, het zij dan dat met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd, dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang, welk het eerdere tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen maximaal 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, naar ons terug te sturen of bij ons af te geven. De termijn geldt als in acht genomen, wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt.

Het herroepingsrecht geldt niet voor consument, die op het tijdstip der afsluiting van het contract tot geen lidmaatschapsstaat van de Europese Unie horen en wier uitsluitende residentie en leveringsadres op het tijdstip van afsluiting van het contract buiten de Europese Unie liggen.

U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Formulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuurt u het naar:

Raf Herbots, Attenhovenstraat 1 – 3806 Velm, België

Telefoon: +32 (0)475 246 589    E-mail: raf.herbots@telenet